Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

O placówce

Informacje o placówce:

Zakład Poprawczy w Barczewie jest placówką dla chłopców. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

 

Organizacja placówki:

Strukturę organizacyjną placówki określają przepisy §15, §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

W skład zakładu wchodzą:

  1. internat;
  2. szkoły i warsztaty szkolne;
  3. zespół diagnostyczno-korekcyjny;
  4. inne działy zapewniające realizację zadań zakładu.

   W zakładzie zatrudnia się w szczególności:

  1. pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów;
  2. pracowników administracyjnych i obsługi;
  3. pracowników medycznych;
  4. pracowników ochrony.

Schemat organizacyjny zakładu:

 Informacje o nadzorze nad placówką:

Nadzór zwierzchni nad Zakładem Poprawczym w Barczewie sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad Zakładem Poprawczym w Barczewie oraz nad szkołami w tym zakładzie sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.), sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Informacje o szkołach w placówce:

W Zakładzie Poprawczym w Barczewie funkcjonują dwie szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barczewie prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie stolarz.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2  w Barczewie prowadzi kształcenie zawodowe w kierunku stolarz.

Statuty Szkół

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barczewie
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Barczewie

Informacje o internacie w Zakładzie Poprawczym w Barczewie:

Internat to dział placówki, który sprawuje opiekę nad nieletnimi w sposób ciągły. Wychowawcy internatu kładą główny nacisk na działalność resocjalizacyjno-wychowawczą. Zapewniają wychowankom opiekę wychowawczą, tworzą warunki do wspomagania ich rozwoju, organizują proces  uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie. Jako ważne traktują kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji z innymi wychowankami, postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności. Internat tworzy warunki do rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanków, wyrabiania zaradności życiowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich samodzielność w działaniu. Młodzież wdraża się do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych.

Oddziaływania wychowawcze prowadzi się z uwzględnieniem oferty resocjalizacyjnej zakładu. Pracę  z wychowankiem organizuje się w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji, który opracowany jest przez pedagoga przy współudziale wychowanka, psychologa i innych pracowników zakładu. Internat funkcjonuje w formie grup wychowawczych w oparciu o Roczny Plany Pracy Internatu oraz Plan pracy grupy wychowawczej. Grupa internatowa składa się z pomieszczeń sypialnych, łazienki z wc, świetlicy, kuchni, pokoju wychowawców oraz pomieszczeń gospodarczych. Do dyspozycji internatu jest również sala gimnastyczna, siłownia, sala bilardowa i sala ćwiczeń na urządzeniach, kawiarenka, sala muzyczna ze studiem nagrań oraz teren rekreacyjny placówki.