Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Dla Rodziców

 1. Regulamin odwiedzin

Do placówki nie wolno wnosić: napojów alkoholowych, środków odurzających lub narkotycznych, leków, niebezpiecznych przedmiotów, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń rejestrujących.

 1. Odwiedziny w zakładzie odbywają się w każdą niedzielę w godzinach 10.00-12.00.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem odwiedzin kontrolę sprawuje pracownik ochrony wyznaczony przez dyrektora zakładu. Dokonuje stosownych zapisów w dokumentacji dotyczących osób odwiedzających, godzin odwiedzin itp.
 3. W czasie odwiedzin członkowie kadry kierowniczej, pedagog i psycholog zatrudnieni w zakładzie pełnią rotacyjnie dyżury kierownicze, nawiązują kontakt z osobami odwiedzającymi, służą informacją w sprawie postępów w resocjalizacji wychowanka.
 4. Odwiedziny odbywają się w Sali odwiedzin lub w świetlicy grupy adaptacyjnej wg wskazania pracownika pełniącego dyżur kierowniczy w czasie odwiedzin.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni, rodzeństwo, dziadkowie mogą odwiedzać wychowanka w każdą niedzielę.
 6. Osoba niepełnoletnia może odwiedzać nieletniego w placówce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Inny termin odwiedzin – uzasadniony ważnymi względami należy wcześniej uzgodnić z dyrektorem zakładu lub osobą go zastępującą.
 8. Pozostałe osoby mogą odwiedzać wychowanka po uprzednim zadeklarowaniu kontaktu przez wychowanka i ustaleniu z dyrektorem zakładu w niedzielę i święta w godz. 10.00-12.00.
 9. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do posiadania dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i okazania go pracownikowi ochrony.
 10. Osoby odwiedzające mogą przekazać wychowankowi artykuły spożywcze, książki, ubrania, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku, stosując się do wewnętrznych unormowań – procedura kontroli przedmiotów i paczki.
 11. Wychowanek może otrzymać środki finansowe lub wartościowe przedmioty, które za pośrednictwem pracownika funkcyjnego przekazywane są do depozytu zakładu, a następnie dysponowane na wniosek wychowanka pod opieką patrona-wychowawcy.
 12. W przypadku naruszenia ustalonego porządku przez odwiedzających odwiedziny zostaną przerwane, szczególnie w sytuacji agresywnego zachowania osób odwiedzających, zagrożenia porządku prawnego bądź bezpieczeństwa funkcjonowania placówki.
 13. Po zakończeniu odwiedzin wychowanek zostaje poddany kontroli osobistej lub kontroli pobieżnej przez wyznaczonego pracownika ochrony.

 

 1. Informacje o zasadach przesyłania paczek

Podstawa prawna:

Art..87, art. 118  ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 09.06.2022 r.

 1. Wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i

innymi przedmiotami osobistego użytku.

 1. Paczka nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym podlega kontroli w

obecności nieletniego.

 1. Kontroli Paczki – rozumie się przez to oględziny i sprawdzenie opakowania paczki oraz kontrolę przedmiotów w niej zawartych, również z możliwością użycia urządzeń technicznych;
 2. Paczka nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym jest kontrolowana przez

dyrektora zakładu lub przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego.

 1. Znalezione przedmioty w trakcie kontroli paczki nieletniego, których nieletni nie może

posiadać w zakładzie, podlegają zatrzymaniu. Przedmioty, których właściciela    ustalono, przekazuje się do depozytu albo przesyła się na koszt nieletniego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym przypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt zakładu. Przedmioty, których właściciela nie ustalono, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych, które przekazuje się do depozytu sądowego po uzyskaniu zezwolenia sądu na podstawie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 1. Z czynności zniszczenia przedmiotów sporządza się protokół. W przypadku ujawnienia przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem zawiadamia się właściwe organy o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.
 2. Pracownik pedagogiczny otwiera paczkę w obecności wychowanka, który sporządza

spis jej zawartości i kwituje odbiór.

 1. Informacje o zasadach przekazów pieniężnych

Podstawa prawna:

Art. 107, art. 108 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 09.06.2022 r.

 1. Nieletni umieszczony w zakładzie poprawczym ma prawo do otrzymywania środków pieniężnych i dysponowania tymi środkami za zgodą dyrektora zakładu w sposób określony przez dyrektora. Nieletni jest obowiązany do przekazywania środków pieniężnych do depozytu.
 1. Zasady przekazywania korespondencji do wychowanków

 Podstawa prawna:

Art. 87, art. 116 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 09.06.2022 r.  

Korespondencja nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym podlega nadzorowi.

 1. W przypadku podejrzenia, że korespondencja nieletniego zawiera treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo zakładu lub w zasady moralności publicznej lub może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania, proces resocjalizacji nieletniego, korespondencja ta podlega także cenzurze.
 2. W przypadku stwierdzenia treści, o których mowa w ust. 2, korespondencja nieletniego może zostać zatrzymana. W takim przypadku nieletniemu można przekazać ważną wiadomość zawartą w zatrzymanej korespondencji.
 3. Korespondencja nieletniego z podmiotami, o których mowa w art. 115 ust. 3 tj:
  • obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym,
  • z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym,
  • z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi,
  • organami samorządu terytorialnego,
  • Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
  • Rzecznikiem Praw Dziecka,
  • Rzecznikiem Praw Pacjenta,
  • organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania nieletniego przed tym Trybunałem.

nie podlega nadzorowi, cenzurze i zatrzymaniu. Korespondencję tę przekazuje się bezzwłocznie bezpośrednio do adresata.

 1. Nieletniemu nie udostępnia się dołączonych do akt osobowych nieletniego albo złożonych do depozytu kopii korespondencji przed jej ocenzurowaniem oraz korespondencji zatrzymanej.
 2. Znalezione w trakcie nadzoru korespondencji nieletniego przedmioty, których nieletni nie może posiadać w zakładzie, podlegają zatrzymaniu. Przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu albo przesyła się na koszt nieletniego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym przypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt zakładu. Przedmioty, których właściciela nie ustalono, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych, które przekazuje się do depozytu sądowego po uzyskaniu zezwolenia sądu na podstawie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Z czynności zniszczenia przedmiotów sporządza się protokół. Przepisu nie stosuje się do przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem; w takim przypadku zawiadamia się właściwe organy o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.
 3. Decyzję o cenzurowaniu lub zatrzymaniu korespondencji nieletniego, podejmuje dyrektor zakładu.
 4. O cenzurze lub zatrzymaniu korespondencji nieletniego dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia nieletniego oraz na jego żądanie sąd rodzinny, podając powody tej decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora zakładu. Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym.

 

Kontakt

Zakład Poprawczy w Barczewie
ul. Wojska Polskiego 2
11-010 Barczewo

Dyrektor Zakładu Poprawczego:
Irena Mysakowska

Tel.: 89 514 84 61 w 10
fax automatyczny: 89 514 94 32

sekretariat@barczewo.zp.gov.pl

Data aktualizacji: 17.01.2023 r.