Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Dla Rodziców

Informujemy, że w związku z pandemią Covid 19 regulaminy mogą ulegać zmianom. Zmiany spowodowane aktualną sytuacją epidemiologiczną będą wprowadzane zarządzeniami Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie. W związku z powyższym przed odwiedzinami i wysłaniem paczki zasadny jest kontakt telefoniczny z placówką w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji.

Regulamin odwiedzin

Do placówki nie wolno wnosić: napojów alkoholowych, środków odurzających lub narkotycznych, leków, niebezpiecznych przedmiotów, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń rejestrujących.

 1. Odwiedziny w zakładzie odbywają się w każda niedzielę w godzinach 10.00-12.00.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem odwiedzin kontrolę sprawuje strażnik wyznaczony przez dyrektora zakładu. Dokonuje stosownych zapisów w dokumentacji dotyczących osób odwiedzających, godzin odwiedzin itp.
 3. W czasie odwiedzin członkowie kary kierowniczej, pedagog i psycholog zatrudnieni w zakładzie pełnią rotacyjnie dyżury kierownicze, nawiązuje kontakt z osobami odwiedzającymi, służy informacją w sprawie postępów w resocjalizacji wychowanka.
 4. Odwiedziny odbywają się w Sali odwiedzin lub w świetlicy grupy przejściowej wg wskazania pracownika pełniącego dyżur kierowniczy w czasie odwiedzin.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni, rodzeństwo, dziadkowie mogą odwiedzać wychowanka w każdą niedzielę.
 6. Osoba niepełnoletnia może odwiedzać nieletniego w placówce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Inny termin odwiedzin – uzasadniony ważnymi względami należy wcześniej uzgodnić z dyrektorem zakładu lub osobą go zastępującą.
 8. Pozostałe osoby mogą odwiedzać wychowanka po uprzednim zadeklarowaniu kontaktu przez wychowanka i ustaleniu z dyrektorem zakładu w niedzielę i święta w godz. 10.00-12.00.
 9. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do posiadania dowodu osobistego i okazania go na wezwanie pracownika ochrony.
 10. W trakcie odwiedzin osoby odwiedzające mogą przekazać wychowankowi artykuły spożywcze, książki, ubrania, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku po uprzedniej kontroli w uzgodnieniu z pracownikiem pedagogicznym, stosując się do wewnętrznych unormowań.
 11. W czasie odwiedzin wychowanek może otrzymać środki finansowe lub wartościowe przedmioty, które za pośrednictwem pracownika funkcyjnego przekazywane są do depozytu zakładu, a następnie dysponowane na wniosek wychowanka pod opieką patrona-wychowawcy.
 12. W przypadku naruszenia ustalonego porządku przez odwiedzających odwiedziny zostaną przerwane, szczególnie w sytuacji agresywnego zachowania osób odwiedzających, pozostawinia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź zagrażających swoim zachowaniem bezpieczeństwu funkcjonowania placówki.
 13. Po zakończeniu odwiedzin wychowanek zostaje poddany kontroli osobistej lub kontroli pobieżnej przez wyznaczonego strażnika.

Informacje o zasadach przesyłania paczek

Zgodnie z §64 i §89 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku.
Przedmioty znajdujące się w paczce, a których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe zostają przekazane do depozytu.

 1. Warunkiem przyjęcia paczki do zakładu jest przebywanie wychowanka w placówce.
 2. Paczkę doręcza się wychowankowi po dokonaniu kontroli artykułów umieszczonych w paczce oraz sporządzeniu jej wykazu i potwierdzeniu odbioru przez wychowanka.
 3. W paczkach nie mogą być dostarczane :
  • artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób produktu lub kiedy kontrola spowoduje nie przydatność do spożycia.
  • artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,
  • szampony, odżywki do włosów, płyny do kąpieli, mydła w płynie w nieprzezroczystych opakowaniach,
  • dezodoranty w sprayu,
  • lakiery w sprayu
 4. W przypadku ujawnienia w paczce przedmiotów niebezpiecznych (środki odurzające, środki psychotropowe, alkohol, leki, odżywki, narzędzia do cięcia metalu) lub przedmiotów niedozwolonych (sprzęt łączności, urządzenia służące do rejestracji oraz odtwarzania informacji) wydanie paczki będzie uzależnione od decyzji Dyrektora Zakładu lub osoby go zastępującej z zastrzeżeniem w/w przedmiotów.
 5. W przypadku stwierdzenia obecności artykułów zastrzeżonych powyżej zostaną one pozostawione w depozycie.
 6. Przesłane w paczce środki pieniężne z prośbą o zakup artykułów zostaną przekazane wychowawcy-patronowi a następnie rozliczone.
 7. Pracownik pedagogiczny otwiera paczkę w obecności wychowanka, który sporządza spis jej zawartości.
 8. Paczkę doręcza się wychowankowi za pokwitowaniem po dokonaniu kontroli artykułów umieszczonych w paczce.

Informacje o zasadach przekazów pieniężnych

Zgodnie z §63 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji.

 1. Środki finansowe dla wychowanka mogą być przekazywane w następujący sposób:
  • przekazanie osobiste w sekretariacie lub podczas odwiedzin,
  • przekaz pocztowy imienny dla wychowanka.
 2. Otrzymane pieniądze przekazywane są do depozytu, za następnie wydane wychowawcy patronowi.
 3. Dysponowanie otrzymanymi pieniędzmi jest dokumentowane i odbywa się w sposób kontrolowany przez wychowawcę-patrona.