Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego RODO,
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Barczewie, 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2, tel.: 895148461, mail: sekretariat@barczewo.zp.gov.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie możliwy jest pod adresem email: iodo@barczewo.zp.gov.pl lub pisemnie na adres Zakładu wskazany w pkt. 1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia zadania, do którego zostały zebrane, a następnie przechowywane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego.
6. W zakresie i granicach określonych w RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  • prawo do ich usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe 1 przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem zgody.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.
9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po zakończeniu umowy lub cofnięciu zgody, tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody. 11. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu.
12. Na terenie Zakładu Poprawczego w Barczewie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zakład na szkodę, prowadzony jest szczególny nadzór umożliwiający rejestrację obrazu z wykorzystaniem kamer przemysłowych, tzw. monitoring. Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
13. Nagrania obrazu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, przy czym w przypadku, w którym nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten może ulec przedłużeniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Najpóźniej po upływie tego czasu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(POBIERZ PDF)