Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zakład Poprawczy w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Poprawczego w Barczewie https://www.barczewo.zp.gov.pl/

  1. Data publikacji strony internetowej: 2020-12-17.
  2. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-03-29.
  3. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  4. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.
  5. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  6. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  7. Na stronie nie ma dostępności do tłumacza języka migowego.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres pocztowy: Zakład Poprawczy w Barczewie ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo.Osobą kontaktową jest Dyrektor placówki Irena Mysakowska, sekretariat@barczewo.zp.gov.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 514 84 61 w 10.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnieniu informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zakład Poprawczy w Barczewie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład Poprawczy w Barczewie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład Poprawczy w Barczewie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zakład Poprawczy w Barczewie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zakład Poprawczy w Barczewie
11-010 Barczewo
Wojska Polskiego 2

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.