ZAKŁAD POPRAWCZY BARCZEWO
Ul. Wojska Polskiego 2
Aktualności
Kontakt
Przetargi
Działy zakładu
Informacje dla rodziny
Projekty unijne
Kontrola zarządcza
Oferty pracy
Materiały do realizacji przykładu dobrej praktyki
Druki
Konkurs plastyczny
BIP
Efektywność energetyczna
Zamówienia publiczne
Majątek
Wyniki postępowań
Archiwum 2011
Archiwum 2011

15.12.2011

PRZETARG NA PRACE REMONTOWO-MALARSKIE W POMIESZCZENIACH
DYDAKTYCZNYCH BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH
W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM...

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiar robót
Wynik postępowań

29.12.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do Zakładu Poprawczego w Barczewie w 2011r. (pdf).13.12.2011

PRZETARG NA SUKCESYWNE DOSTARCZANIE OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO
ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ


 09.06.2011
PRZETARG NA REMONT I MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
WARSZTATÓW SZKOLNYCH ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM ZAKŁADU POPRAWCZEGO
W BARCZEWIE.

Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

- Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Instalowanie ścianek działowych.
- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Tynkowanie.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Kładzenie terakoty.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Kładzenie glazury.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty malarskie.

Przedmiar robót

Przedmiar robót - Warsztaty Szkolne przy Zakładzie Poprawczym w Barczewie.

Przedmiar robót - Budynek główny Zakładu Poprawczego w Barczewie.


Sprzedaż maszyn
Numer ogłoszenia
2
Ważne od
2011-05-19
Ważne do
2011-06-02

 

Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

  

Zakład Poprawczy w Barczewie 

z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo, 

 

OGŁASZA


Drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionych środków trwałych.

L.p. Numer zadania

Nazwa środka trwałego

Rok produkcji

Cena wywoławcza

Wadium  5%

1.

Tokarka uniwersalna TUM 25a

1966

900 zł

45 zł.

2.

Tokarka TUE 35x600

1968

1.050  zł

52,50 zł.

3.

Przecinarka tarczowa typ BTC-50

1982

650 zł

32,50 zł.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 02.06.2011 r. o godz. 1000 w stołówce (budynek główny) Zakładu Poprawczego w Barczewie, z siedzibą w Barczewie przy ul. Wojska Polskiego 2.  

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć maszyny warsztatowe:
 1. Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1400 w siedzibie Zakładu Poprawczego, do dnia 02.06.2011r. do godz. 900  po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny z Krzysztofem Trąbińskim tel. 89 514 85 46, kom. 509876348, na temat procedury przetargowej proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Lechicką - kierownik administracyjno-gospodarczy, tel. 89 514 84 61 w 12, kom. 516018865.

Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości 5% ceny wywoławczej środka trwałego.
 2. Wpłaty w Kasie Zakład Poprawczego ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo najpóźniej do dnia 02.06.2011r. godz. 900 .
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 5. Wadium przepada na rzecz Zakładu Poprawczego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wadium przepada na rzecz Zakładu Poprawczego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Oferta powinna zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. Nr zadania (L.p. z ogłoszenia) - nazwa środka trwałego,
 3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, (druk oświadczenia),
 5. Kopię dowodu wniesienia wadium.
Oferty złożone po terminie 02.06.2011 r. godz. 1000 zostaną odrzucone.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz zakres, w którym oferta jest wiążąca:

Oferty, w zaklejonych kopertach, należy składać w siedzibie Zakładu Poprawczego ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo, w sekretariacie w terminie do dnia 02  czerwca 2011 r. do godziny 900.
„Zakład Poprawczy
Ul. Wojska Polskiego 2
11-010 Barczewo
Oferta na zakup maszyny oznaczoną Numerem zadania nr… (L.p. z ogłoszenia)”


Termin związania złożoną ofertą wynosi 7 dni.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Oferta złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, przez oferenta, który nie wniósł wadium oraz która nie zawiera danych i dokumentów w/w wymienionych lub są one niekompletne nie zostanie uwzględniona.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym ogłoszeniem obowiązują przepisy Rozporządzenia R.M. z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji, załadunkiem i transportem ponosi oferent.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:

Zakład Poprawczy w Barczewie, pokój administracyjno gospodarczy w godz. 800 – 1400,  

tel. 89/514 84 61 w 12 Małgorzata Lechicka - kierownik administracyjno gospodarczy.Załączniki (pliki do pobrania):
 1. Oświadczenie.
 2. Załącznik zawierający informacje o maszynach warsztatowych.
 3. Treść ogłoszenia.
 4. Zdjęcia maszyn.___________________________________________________________Sprzedaż maszyn
Numer ogłoszenia
1
Ważne od
2011-03-21
Ważne do
2011-04-05

 

Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

 

Zakład Poprawczy w Barczewie

z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo,

 

OGŁASZA


Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionych środków trwałych.

L.p. Numer zadania

Nazwa środka trwałego

Rok produkcji

Cena wywoławcza

Wadium  5%

1.

Prasa mimośrodowa stała PMS 16C

 

1978

2.100 zł

105 zł.

2.

Tokarka uniwersalna TUM 25a

1966

1.800 zł

90 zł.

3.

Tokarka TUE 35x600

1968

2.100 zł

105 zł.

4

Wyrówniarka-grubiarka z wiertarko-frezarką DYSC-3/40

1981

1.300 zł

65 zł.

5.

Przecinarka tarczowa typ BTC-50

1982

1.300 zł

65 zł.

6.

Transformator spawalniczy TDM 31U2

1981

450 zł

22,50 zł

7.

Siatkarka do produkcji siatki ogrodzeniowej

1975

400 zł

20 zł.

8.

Pilarka formatowa DMGA-35

1980

1.100 zł

55 zł.

9.

Dłutownica DFLA

1962

700 zł

35 zł.

10.

Strugarko-wyrówniarka DSZA-50

1980

1.100 zł

55 zł.

11.

Pilarka tarczowa do drewna DCKS 630

1979

300 zł

15 zł.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 05.04.2011 r. o godz. 1000 w stołówce (budynek główny) Zakładu Poprawczego w Barczewie, z siedzibą w Barczewie przy ul. Wojska Polskiego 2.  

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć maszyny warsztatowe:
 1. Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1400 w siedzibie Zakładu Poprawczego, do dnia 04.04.2011r. do godz. 1400  po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny z kierownikiem warsztatów szkolnych Tadeuszem Pajką tel. 89 514 85 46, kom. 506081122, na temat procedury przetargowej proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Lechicką - kierownik administracyjno-gospodarczy, tel. 89 514 84 61 w 12, kom. 516018865.

Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości 5% ceny wywoławczej środka trwałego.
 2. Wpłaty w Kasie Zakład Poprawczego ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo najpóźniej do dnia 05.04.2011r. godz. 900 .
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 5. Wadium przepada na rzecz Zakładu Poprawczego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wadium przepada na rzecz Zakładu Poprawczego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Oferta powinna zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. Nr zadania (L.p. z ogłoszenia) - nazwa środka trwałego,
 3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, (druk oświadczenia),
 5. Kopię dowodu wniesienia wadium.
Oferty złożone po terminie 05.04.2011 r. godz. 1000 zostaną odrzucone.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz zakres, w którym oferta jest wiążąca:

Oferty, w zaklejonych kopertach, należy składać w siedzibie Zakładu Poprawczego ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo, w sekretariacie w terminie do dnia 05  kwietnia 2011 r. do godziny 9.45.
„Zakład Poprawczy
Ul. Wojska Polskiego 2
11-010 Barczewo
Oferta na zakup maszyny oznaczoną Numerem zadania nr… (L.p. z ogłoszenia)”


Termin związania złożoną ofertą wynosi 7 dni.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Oferta złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, przez oferenta, który nie wniósł wadium oraz która nie zawiera danych i dokumentów w/w wymienionych lub są one niekompletne nie zostanie uwzględniona.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym ogłoszeniem obowiązują przepisy Rozporządzenia R.M. z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji, załadunkiem i transportem ponosi oferent.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:

Zakład Poprawczy w Barczewie, pokój Administracyjno Gospodarczy w godz. 800 – 1400,  

tel. 89/514 84 61 w 12 Małgorzata Lechicka - Kierownik administracyjno Gospodarczy.Załączniki (pliki do pobrania):
 1. Oświadczenie.
 2. Załącznik zawierający informacje o maszynach warsztatowych.
 3. Treść ogłoszenia.
 4. Zdjęcia maszyn.